W dniu 7 grudnia 2016 r. w O??rodku Socjoterapeutycznym im. Matki Bo??ej Mi??osierdzia przy ul. Azaliowej 10 w Warszawie Fundacja przeprowadzi??a zaj?cia dla dzieci i m??odzie??y dotycz?ce najwa??niejszych wspó??czesnych wyzwa?? globalnych, powi?za?? mi?dzy tymi procesami, ró??nic mi?dzy Globalnym Po??udniem i Globaln? Pó??noc? oraz roli jednostki w kszta??towaniu sprawiedliwego ??wiata.

Zaj?cia odby??y si? podczas obchodów Dnia Ró??no??ci i Równo??ci, w którym rozstrzygni?to równie?? konkurs plastyczny po??wi?cony globalnym problemom takim jak g??ód, ubóstwo, wojny i terroryzm, migracje, zmiany klimatu, czy nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Laureaci konkursu:

kategoria 7-9 lat

I miejsce - Weronika Sosi??ska

II miejsce - Magdalena Pa??ka

III miejsce - Basia Gostkiewicz

kategoria od 10 lat

I miejsce - Klara ??liwa

II miejsce - Olek Ol?dzki

III miejsce - Maja Oleksowicz

 
 Powered by: www.cdx.pl